Budgetudmelding 2020

Budget 2020

 

Hermed fremsendes provstiudvalgets forslag til driftsramme for budget 2020.

Der afholdes budgetsamråd på Folkehjem tirsdag d. 27. august 2019 kl. 19,00 – ca. 21,30

Oplysninger om tilmelding, opdaterede økonomiske oversigter m.m. udsendes til alle menighedsråd i midten af august måned.

 

Provstiudvalget ønsker at fastholde kirkeskatteprocenten på 0,95 %.

 

Skema med oversigt over budget 2020   

Enkelte sogne har fået tillagt en 5 % stigning, idet deres budget har været meget stramt.

Bov sogn har endvidere fået tillagt 45.000 til undervisning af Fjordskolekonfirmander, idet Fjordskolen flytter til Bov sogn (denne udgift har hidtil været betalt af PUK kassen)

Af skemaet fremgår også, hvordan driftsrammen forventes at se ud i 2021 (de grønne tal).

Provstiudvalget gør opmærksom på, at budgettallene fremover kan forventes at være meget lig de nuværende tal. Der vil ikke komme nævneværdige stigninger.

Alle sogne får i 2020 et tillæg på 10 % af driftsligningen til fremtidssikrende tiltag som anlægsmidler.

Provstiudvalgets definition af fremtidssikrende tiltag:

Tiltag /investeringer i en god drift, som fremover skaber luft i budgettet.

De besparelser som skabes af de fremtidssikrende tiltag, vil kunne bruges frit i det enkelte menighedsråd.

Såfremt man ikke bruger hele anlægsbeløbet i 2020, kan det overføres til de efterfølgende år.

Fremtidssikrende tiltag vil blive drøftet på ERFA møde for formænd og næstformænd d. 23. april 2019 samt på budgetsamrådet d. 27. august 2019.

Feriefond – ekstra udgifter i 2020 eller 2021 forbindelse med ændring af ferieloven

Menighedsrådene skal inden for de kommende 2 år regne med, at der til feriefonden skal indbetales, hvad der svarer til 1 års feriepenge (12½ %) til de månedslønnede. Der kan evt. bruges frie midler.

Det kan anbefales at menighedsrådet allerede i 2020 begynder at kalkulere med at denne udgift kommer.

Provstiudvalget udsender besked, når vi ved nærmere.

Folkekirkens fællesfond stiger fra 2021

Fra og med 2021 kan det forventes at Folkekirkens fællesfond skal tilføres flere penge for at klare pensionsforpligtelsen for tjenestemænd, og det betyder, at den andel af kirkeskatten, der tilgår fællesfonden, forøges med ca. 70 mio. kr. om året på landsplan.

Provstiudvalgskassen (PUK)

Provstiets kasse stiger med knap kr. 200.000. Denne stigning skyldes øgede fælles udgifter i provstiet.

PUKkassen betaler blandt andet: Jesus på Slottet, skole-kirkekoordinator, provstisekretær, 1/6 af personalekonsulentens løn og udgifter, kurser og møder for præster, kurser og møder for menighedsråd, diverse udgifter til sygehuspræster og sorggruppe, Kirkehøjskolen for Aabenraa provsti og 25 % lokalfinansieret ungdomspræst.

Provstiets kassebeholdning, har i det seneste år været meget lav. 

Budget 2020 skema

Gravstedskapitaler oversigt

Den nye ferielov

Feriepengeforpligtelse 


 

Budgetter og regnskaber årets gang. Opdateret udgave

Årshjul for budgetter og regnskaber i Aabenraa provsti.

Opdateret 06.04.18

 

Se oversigten her

 


 

 

Søg på hjemmesiden