Skole - kirke TRYK HER

Dert sker i sognene i Aabenraa provsti

Jesus på Slottet

Sorg & Livsmod

Kirkehøjskolen for Aabenraa provsti

Aabenraa provstis kalender

BegivenhedDato

ERFA formandsmøde

25. sep 19:00
21:30
25. sep 19:00 -
21:30

Provstiudvalgsmøde

1. okt 16:30
19:00
1. okt 16:30 -
19:00

Provstiudvalgsmøde

5. nov 16:30
19:00
5. nov 16:30 -
19:00

Biskoppens liturgivisitats

23. nov 09:30
14:00
23. nov 09:30 -
14:00

Provstiudvalgsmøde

3. dec 16:30
19:00
3. dec 16:30 -
19:00

Kursus: provstiets præster

6. jan 10:00
8. jan 14:00
6. jan 10:00 -
8. jan 14:00

Provstikonvent for provstiets præster 09.01.2020

9. jan 08:30
13:00
9. jan 08:30 -
13:00

Provstikonvent for provstiets præster 26.05.2020

26. maj 08:30
13:00
26. maj 08:30 -
13:00

Jesus på Slottet 2020

17. jun 08:30
12:00
17. jun 08:30 -
12:00

Jesus På Slottet 2020

18. jun 08:30
12:00
18. jun 08:30 -
12:00

Referat af provstiudvalgsmøde 3. september 2019

Budgetsamråd 27. august 2019 kl. 19,00 - ca. 21,30

Budget 2020

Der afholdes budgetsamråd på Folkehjem tirsdag d. 27. august 2019 kl. 19,00 – ca. 21,30

Dagsorden:

19,00 - 20,15:

·         Velkomst v. Kirsten

·         Budgetgennemgang v. Kirsten

·         Fremtidssikrende tiltag v. Kirsten

·         "Hvad er man optaget af i menighedsrådene lige nu":

·         De enkelte menighedsråd fortæller om nyligt afsluttede og kommende større projekter, samt om hvad der optager dem lige nu i deres sogne.

NB: Hvert menighedsråd bedes forberede et maksimalt 4 minutters langt indslag.

20,15 - 20,30: Kaffepause

20,30 - 21,30: Fortsat: "Hvad er man optaget af i menighedsrådene lige nu"

Ca. 21,30: Afslutning v. Kirsten 

 


Budgetprocedure forsinket


Det endelige budget for 2020 forventes besluttet på provstiudvalgsmøde d. 3. september 2019. Men som følge af folketingsvalget er budgetprocessen for folkekirkens lokale kasser forsinket.

Forsinkelsen skyldes, at kommunernes udskrivningsgrundlag, som Kirkeministeriet benytter til at beregne landskirkeskat og udligningstilskud, afventer forhandlinger om kommunernes økonomi, der vil finde sted i august og september.

Det er Kirkeministeriets forventning, at provstiernes frist for indmelding af ligningsbeløbets størrelse til kommunen tilsvarende kan flyttes fra 15. september til 8. oktober i 2019 vedrørende budget 2020.

Frister for udmelding af rammer til menighedsråd og fastsættelse af ramme til provstiudvalget forventes ligeledes flyttet til 8. oktober 2019 vedrørende budget 2020.

 

Snarest efter forhandlingernes afslutning vil Kirkeministeriet meddele landskirkeskat og udligningstilskud til kommuner og provstier. Se meddelelse her

 

Skema med oversigt over budget 2020   

Enkelte sogne har fået tillagt en 5 % stigning, idet deres budget har været meget stramt.

Bov sogn har endvidere fået tillagt 45.000 til undervisning af Fjordskolekonfirmander, idet Fjordskolen flytter til Bov sogn (denne udgift har hidtil været betalt af PUK kassen)

Af skemaet fremgår også, hvordan driftsrammen forventes at se ud i 2021 (de grønne tal).

Provstiudvalget gør opmærksom på, at budgettallene fremover kan forventes at være meget lig de nuværende tal. Der vil ikke komme nævneværdige stigninger.

 

Alle sogne får i 2020 et tillæg på 10 % af driftsligningen til fremtidssikrende tiltag som anlægsmidler.

Provstiudvalgets definition af fremtidssikrende tiltag:

Tiltag /investeringer i en god drift, som fremover skaber luft i budgettet.

De besparelser som skabes af de fremtidssikrende tiltag, vil kunne bruges frit i det enkelte menighedsråd.

Såfremt man ikke bruger hele anlægsbeløbet i 2020, kan det overføres til de efterfølgende år.

Fremtidssikrende tiltag vil blive drøftet på ERFA møde for formænd og næstformænd d. 23. april 2019 samt på budgetsamrådet d. 27. august 2019.

 

Feriefond – ekstra udgifter i  2021 forbindelse med ændring af ferieloven

Menighedsrådene skal 2021 regne med, at der til feriefonden skal indbetales, hvad der svarer til 1 års feriepenge (12½ %) til de månedslønnede. Der kan evt. bruges frie midler.

Det kan anbefales at menighedsrådet allerede i 2020 begynder at kalkulere med at denne udgift kommer. Se udmelding fra KM vedr. feriepenge her

 

Folkekirkens fællesfond stiger fra 2021

Fra og med 2021 kan det forventes at Folkekirkens fællesfond skal tilføres flere penge for at klare pensionsforpligtelsen for tjenestemænd, og det betyder, at den andel af kirkeskatten, der tilgår fællesfonden, forøges med ca. 70 mio. kr. om året på landsplan.

 

Provstiudvalgskassen (PUK)

Provstiets kasse stiger med knap kr. 200.000. Denne stigning skyldes øgede fælles udgifter i provstiet.

PUKkassen betaler blandt andet: Jesus på Slottet, skole-kirkekoordinator, provstisekretær, 1/6 af personalekonsulentens løn og udgifter, kurser og møder for præster, kurser og møder for menighedsråd, diverse udgifter til sygehuspræster og sorggruppe, Kirkehøjskolen for Aabenraa provsti og 25 % lokalfinansieret ungdomspræst.

Provstiets kassebeholdning, har i det seneste år været meget lav. 

Budget 2020 skema

Gravstedskapitaler oversigt

Den nye ferielov

 


 

Vejledende vikarsatser 2019 for organister og kirkesangere

Taksterne er i forhold til 2018 fremskrevet med 1 % (i henhold til fremskrivningsprocenten fra Finansministeriet).

Bemærk: det er det enkelte menighedsråd, der har kompetencen til at indgå aftale om individuelle ansættelsesforhold.

Se taksterne her


 

 

Vejledende honorarsatser 2019 til formænd, kasserer, kirkeværger og Kontaktpersoner

 

 

Se oversigten her

 

 


Læg vigtige papirer i arkivet på DAP

På DAP findes der et arkiv til menighedsrådets vigtige papirer.

Det er et godt sted, at lægge ansættelsesbreve, skrivelser fra myndigheder, diverse papirer vedr. kirkegård og bygninger, synsrapporter m.m.

Arkivet er sikkert.

Der findes rigtig god video hjælp til hvordan man bruger DAP.  Vi har lavet en vejledning, som du kan se her: Vejledning til DAP


 

 

Teologi for voksne

Foreningen "Teologi for voksne" blev dannet i 2014 for at imødekomme et behov for voksenundervisning i teologi.

Voksenundervisningen er siden udvidet med kirke- og kulturrejser i samarbejde med en teknisk rejsearrangør.

Foreningen er etableret i Haderslev Stift. 

Planlagte undervisningsdage:

2018:
Forår: 27. januar, 24. februar, 24. marts, 21. april
Efterår: 22. september, 27. oktober, 10. november, 24. november. 

2019:
Forår: 26. januar, 23. februar, 23. marts, 27. april
Efterår: 7. september, 28. september, 26. oktober, 23. november.

Alle dage kl. 9.15-15.30

Se mere her:

https://www.haderslevstift.dk/stiftsrad-og-stiftsudvalg/teologi-for-voksne


5 % midler vejledning

5% midler ydes, i henhold til loven, kun til det, der er uforudset, uopsætteligt og som ikke kan finansieres af kirkekassens egne midler.

Revisorerne er altid særlig opmærksomme på, at disse kriterier er opfyldt, så derfor forvalter provstiudvalget også ansøgningerne med ekstra omhu.

5% midler ER en form for nødhjælpskasse.

For at undgå misforståelser, har vi udarbejdet en vejledning for provstiets 5 % midler.

Læs vejledningen her


Provstiudvalgets vejledning omkring nybyggeri / ombygning

Provstiudvalget har udarbejdet en vejledning vedrørende principper for nybyggeri / ombygning i Aabenraa provstis sogne. Se vejledningen her

Husk også at praktisk vejledning omkring byggeri/ombygning kan findes på Den Digitale ArbejdsPlads (DAP) under Håndbøger - Bygninger og arealer. På siden findes vejledning om byggesagsgang, ansøgningsskema m.m.Godt fra start! - i de nye menighedsråd. Brochurer

Aabenraa provsti har lavet en række brochurer, der skal hjælpe de nye menighedsråd godt fra start.

Tryk på billedet for at se brochuren

 

 

Hvem Hvad Hvor
Det konstituerende møde
Funktionsbeskrivelse formand og næstformand
Funktionsbeskrivelse kasserer
Funktionsbeskrivelse kirkeværge
Funktionsbeskrivelse kontaktperson
Funktionsbeskrivelse menige menighedsrådsmedlemmer
 
 

Søg på hjemmesiden